CPK Zagórz SK

Historický prehľad

Dejiny karpatského makroregiónu strednej a východnej Európy formovali komplexné kultúrne, civilizačné a politické procesy.  Jedným zo základných bolo nepochybne kresťanstvo, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou počiatkov štátnosti v Poľskej republike, Maďarsku a Kyjevskej Rusi. Od X. storočia kresťanská identita už stovky rokov určuje smer medzinárodného pôsobenia stredoeurópskych politických elít. S úpadkom Poľskej republiky od druhej polovice XVIII. storočia sa karpatské úbočie stalo oblasťou s dominantným zastúpením habsburského impéria. Dramatickým pokusom o záchranu nezávislosti Poľska, ktorý bezprostredne predchádzal obdobiu rozdelenia, bola Barská konfederácia. V rokoch 1768 až 1772 sa tento ozbrojený, protiruský zväz poľskej šľachty, ktorý mnohí historici nazývali prvým poľským národným povstaním, zúčastňoval mnohých dôležitých udalostí, ktoré sa odohrali v karpatskom pohraničí.  V začiatkoch konfederačných nepokojov Rakúšania umožnili v Prešove, ktorý je v súčasnosti na území Slovenska, vznik povstaleckých orgánov. 13. októbra 1770 bol vyhlásený akt zvrhnutia z trónu kráľa Stanisława Augusta Poniatowského.

Ruiny klasztoru, przed 1918, Nakładem M.Muschel, Drukarnia, Sanok. Zbiory Artura Pałasiewicza
Ruiny kláštora, pred rokom 1918, od M. Muschela, Drukarnia, Sanok. Zbierka Artura Pałasiewicza

Viedenský súd sa nakoniec v poľskej otázke zameral na politiku, ktorá vyústila do vojenskej intervencie a účasti Rakúska na dvoch deleniach Poľska. Miestom poslednej skutočnej bitky Barskej konfederácie bol opevnený karmeliánsky kláštor Bosých v Zagórzi. 29. novembra 1772 sa neznáma konfederačná jednotka pokúsila brániť karmelitské veliteľstvo obliehané ohromujúcim počtom a výzbrojou ruských vojsk pod vedením generála Ivana Drewicza. V dôsledku ostreľovania delom, ktoré viedli Rusi, veľkú časť kláštorných budov pohltil oheň. Miestna legenda hovorí, že obrancom sa napriek porážke podarilo uniknúť pomocou podzemných chodieb. Bolo to naozaj tak? Dnes s istotou vieme, že po páde Barskej konfederácie sa Zagórz na dlhých 146 rokov ocitol na rakúskej strane. Až do roku 1918 Habsburgovci úspešne zastavili všetky pokusy o obnovu poľskej štátnosti. Politika rakúskej strany, šikovne podporujúcej napätie a sociálne konflikty, narábala veľmi šikovne s túžbami po nezávislosti iných národov, ktoré sa usilovali o vlastnú štátnosť. Rovnako ako v prípade Poľska boli aj slovenské a ukrajinské cesty k samostatnosti a udržateľnej štátnosti dlhé a kľukaté. Administratívna autonómia, liberálny prístup k používaniu národných jazykov a spojenie so sociálnymi organizáciami prispeli k idealizovanému vnímaniu Galície, ako sa nazývali poľské krajiny pod rakúskou správou. Napriek mnohým slobodám, ktoré Poliaci nemali v iných obdobiach, bol región v skutočnosti jednou z najzaostalejších a najchudobnejších provincií Habsburskej ríše až do konca svojej existencie v roku 1918. Preto bola myšlienka vytvorenia železničného spojenia maďarskej časti monarchie s Galíciou a najmä jej karpatských, ťažko dostupných oblastí skutočným civilizačným skokom. Uskutočnila sa vďaka výstavbe Prvej maďarsko-galícijskej železnice, ktorá viedla, okrem iného, cez bridlicový tunel do Zagórza (dnešná linka č. 107) a ďalej cez Dolné Ustrzyki, Krościenko (teraz linka 108) spojila v roku 1874 Budapešť so strategickým a následne vojenským priemyslom. Počas počiatočného obdobia prevádzky nového spojenia ho využilo ročne 150 000 až 200 000 cestujúcich. Ich počet sa postupne zvýšil na takmer 400 000 v roku 1887! Rozsah vplyvu železníc na miestne hospodárske a sociálne prostredie dokonale ilustruje príklad Zagórza, ktorý sa, ako už bolo spomenuté, veľmi rýchlo zmenil z malej provinčnej poľnohospodárskej osady na dynamicky sa rozvíjajúci železničný uzol. Počas prvej a druhej svetovej vojny mal veľký strategický význam. Počas oboch konfliktov sa susedné karpatské národy opakovane postavili na opačné frontové línie v rámci nepriateľských spojenectiev. S dominanciou Sovietskeho zväzu v strednej a východnej Európe od roku 1945 do štyri a pol desaťročia bola táto časť nášho kontinentu tesne uzavretá za tzv. „Železnou oponou“. Počas tohto obdobia komunistické režimy účinne potláčali všetky sociálne protesty za slobodu a demokraciu. V tom čase mala „cezhraničná spolupráca” medzi krajinami takzvanej „ľudovej demokracie” veľmi zvláštny charakter, čo najlepšie ilustruje príklad bývalého Krośnieńského vojvodstva, ktorému bola v období Poľskej ľudovej republiky pridelená partnerská „prihraničná“ oblasť s hlavným mestom Bielohrad vzdialeným len…… 1250 km!

Politické a hospodárske zmeny, ktoré sa začali v Poľsku v roku 1989, boli nápomocné pri rozpade celého sovietskeho bloku. Na politickej mape Európy sa ako nezávislé štáty objavili: Ukrajina (1991) a Slovensko (1993). Medzníkom pre moderné cezhraničné vzťahy medzi týmito krajinami a Poľskom, Maďarskom a Rumunskom bolo 14. februára vytvorenie Medziregionálnej únie „Karpatský euroregión”. Jeho vznik a štatutárne ciele sa stali začiatkom myšlienky Európy Karpát, ktorá je súčasťou projektových aktivít opísaných v ďalšej časti tejto publikácie.

 

 

Skip to content